Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het BEC vzw, met maatschappelijke zetel te A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel, ondernemingsnummer BE 0406.676.458.

De gegevensverwerking en het doel ervan
Deze Privacyverklaring bevat een uiteenzetting van ons privacybeleid met betrekking tot het gebruik dat u maakt van onze internetsites www.site.be (de 'site').

Met uitzondering van de gegevens die bij de INCERT-verklaring zijn ingevoerd, houdt het BEC geen persoonsgegevens bij van u via de site. De enige voor ons toegankelijke gegevens zijn degene die u vrijwillig meedeelt door het sturen van een e-mail.

De informatie die u verstrekt wordt verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese privacywetgeving en meer bepaald met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor volgende doelstellingen:

  • het uitwisselen van informatie en het beantwoorden van uw vragen;
  • het contacteren met het oog op promotie en marketing van diensten en producten van het BEC;
  • contact nemen in het kader van een selectie- en aanwervingsprocedure;
  • de mogelijkheid om u op de hoogte te houden van interessante gebeurtenissen bij het BEC die u kunnen interesseren;
  • de mogelijkheid om de Site en de inhoud ervan op de voor u en uw computer meest doelmatige wijze aan te brengen; en
  • het in acht nemen van de wettelijke en reglementaire verplichtingen die wij moeten naleven.
  • Door uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u het BEC toestemming om bovengenoemde verwerking uit te voeren.

De site verzamelt eveneens gegevens die worden verzonden door uw internetbrowser. Deze informatie blijft anoniem en wordt enkel gebruikt (i) voor analytische en administratieve doeleinden en (ii) om de werking van onze site te verbeteren.

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om de beoogde doelstellingen te bereiken.

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden, tenzij om aan een door de wet opgelegde verplichting te voldoen.

U hebt het recht uw gegevens in te kijken en ze desgevallend te corrigeren of aan te vullen. U mag zich ook steeds gratis verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing. Gelieve in dit verband uw geschreven, gedateerd en ondertekend verzet door te sturen naar incert@ceb-bec.be en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

Cookies
Het BEC gebruikt “cookies” wanneer u onze Site bezoekt. Een “cookie” is informatie die via de internetserver naar uw internetbrowser wordt verstuurd en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies maken het voor ons mogelijk om uw computer te herkennen wanneer u deze opnieuw gebruikt om onze site te bezoeken. Op die manier laten zij ons toe om onze site voor u gebruiksvriendelijker te maken en u een meer gepersonaliseerde service te bieden. U kan beslissen om het gebruik van cookies te weigeren indien uw internetbrowser deze optie voorziet, maar een dergelijke weigering kan mogelijk gevolgen hebben voor het gebruik dat u van onze site en van bepaalde toepassingen op onze site kan maken.

Wijziging van het privacybeleid
Het BEC behoudt zich het recht voor het huidige privacybeleid te wijzigen om zich te schikken naar de geldende wetgeving op de bescherming van het privéleven.