Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruiksvoorwaarden

Deze website incert.be behoort toe aan het BEC vzw, met maatschappelijke zetel te A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel, ondernemingsnummer BE 0406.676.458

Het gebruik van de website incert.be (de ‘site’) is onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze site, aanvaarden de gebruikers:

  • Deze gebruiksvoorwaarden;
  • De verwerking door het BEC van persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring.

De informatie die op of via deze site beschikbaar wordt gemaakt is algemeen van aard en louter informatief. Er worden geen garanties gegeven m.b.t. de inhoud ervan, noch m.b.t. (de kwaliteit, capaciteiten, etc. van) de erop vermelde producten en diensten.

Het BEC doet al het nodige om de inhoud van de site volledig, correct en up-to-date te houden, maar ondanks die inspanningen kunnen sommige inlichtingen onvolledig, onjuist of verouderd zijn. Het BEC geeft geen enkele waarborg omtrent de inhoud van en de informatie op de site.

Het BEC zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het gebrekkig functioneren van de site als gevolg van technische mankementen, virussen of onderhoudswerkzaamheden. Evenmin is het BEC aansprakelijk voor om het even welke schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze site of uit manipulatie van de site door derden.

Tot slot wijst het BEC elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van websites van derden waarnaar de bezoekers van de site zouden worden verwezen. Deze websites van derden en de inhoud ervan vallen uitsluitend onder de aansprakelijkheid van de auteur(s) ervan. Links naar dergelijk websites zijn enkel bedoeld als aanvulling op informatie die via de site wordt medegedeeld.

Het BEC is eigenaar van alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten op de Site en de inhoud ervan (meer bepaald de afbeeldingen, logo’s en teksten). Door onze site te bezoeken, verwerft u geen van deze rechten. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het BEC mag de inhoud van de site niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd. De toestemming die zou worden verleend voor de reproductie van een deel of het geheel van de inhoud van de site voor individueel gebruik, strekt zich niet uit tot het kopiëren of reproduceren van dit materiaal in eigen werk of publicaties. Elke aanvraag om de inhoud van de site te gebruiken, dient gericht te worden aan incert@ceb-bec.be.

Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de inhoud ervan uitsluitend onder het Belgisch recht valt en in overeenstemming daarmee moet worden geïnterpreteerd. In geval van betwisting met betrekking tot deze Site of het gebruik ervan, zijn enkel de Belgische rechtbanken en hoven uit het gerechtelijk arrondissement Brussels bevoegd, met uitsluiting van alle andere rechtscolleges.

Voor inlichtingen over de Site of de inhoud ervan, gelieve u te wenden tot incert@ceb-bec.be.