INCERT certificaten T 014 Ed. 3 et T 014A Ed. 3 : Verlenging van 6 maanden

INCERT certificates  014 Ed. 3 et T 014A Ed. 3 : Extextion by 6 months

Sector : Gebouw - Building

Certificatie : producten 

Certification: products

 LINK

NL : Comité voor het beheer van het merk INCERT, beslissing genomen op 22/06/2020

Betreft: Verlenging van de huidige certificaten T 014 ed.3 en T 014A ed.3 met 6 maanden.

Rekening houdend met de specifieke situatie ten gevolge van de gezondheidscrisis COVID-19, heeft het Comité voor het beheer van het merk INCERT een uitzonderlijke verlenging met zes maanden aanvaard van de certificaten T 014 ed.3 en T 014A ed.3 op voorwaarde dat aan de volgende condities wordt voldaan:

-Dit verzoek tot verlenging moet uiterlijk op 30 november 2020 formeel worden ingediend bij de certificatie-instelling die het certificaat T 014 ed.3 of T 014A ed.3 heeft afgeleverd.

-De aanvrager moet bij zijn verzoek het bewijs van het nieuwe certificeringsverzoek T 031, T 033 of T 034 voor het betrokken product toevoegen.

-In het geval van een wijziging van certificatie-instelling moet een laatste vervolgcontrole worden uitgevoerd door de certificatie-instelling die het T 014 (T 014A) certificaat heeft uitgereikt indien dit certificaat dateert van vóór 28/12/2017.

 

ENG : INCERT Trademark Committee, decision taken on 2020/06/22

Concern: Extension of current certificates T 014 ed.3 and T 014A Ed. 3 by 6 months

Considering the specific situation linked to the COVID-19 crisis, the Trademark Committee agreed to allow an exceptional 6-months extension of the T 014 ed.3 and T 014A ed.3 certificates if the following conditions are met:

- This request for extension must be formally submitted to the certification body which issued the certificate T 014 ed.3 or T 014A ed.3 no later than November 30th, 2020.

-The applicant must attach to his request the proof of the new certification request T 031, T 033 or T 034 for the product concerned.

- In case of a change of certification body, a final follow-up check must be carried out by the body which issued the T 014 (or T 014A) certificate if the last check dates from before 2017/12/28.