Welcome to Incert

Choose your language

De FAQ raadplegen

Enkel de producten en de beveiligingsondernemingen die naar behoren gecertificeerde zijn, mogen het INCERT-merk gebruiken. Voor de beveiligingsondernemingen vloeit de toelating tot het gebruik van het INCERT-merk uit een conformiteitcertificatie van deze met 'Het reglement voor de certificatie van de beveiligingsondernemingen' en het uitvoeren van installaties in overeenstemming met de technische nota T 015/2 die uitgegeven worden door het CEB-BEC. Voor de producten vloeit de toelating tot het gebruik van het INCERT-merk uit een conformiteitcertificatie van deze met de technische nota’s T_014, T_014A of T_031 die uitgegeven worden door het CEB-BEC.

1 Bestaan er standaarddocumenten voor het opstellen van verklaringen betreffende de financiële voorwaarden?

Er bestaan geen INCERT standaarddocumenten. Deze documenten worden vrij opgesteld. Wat de sociale en fiscale verplichtingen betreft, dient de beveiligingsonderneming de laatste getuigschriften voor te leggen waarover zij beschikt.

2 Dient het personeel een minimum vorming te volgen?

Neen, er is geen minimum vorming voorzien. Het personeel dient evenwel de noodzakelijke en wettelijke voorgeschreven vorming te hebben gevolgd ten einde vertrouwd te zijn met het gebruikte materieel.

3 Dient het bestek de checklist te bevatten die in bijlage 1 van de Technische Nota T015-2 is aangegeven?

Neen. Het bestek (bekomen risiconiveau) dient gebaseerd te zijn op een risicoanalyse volgens bijlage 1. Deze bijlage dient evenwel geen deel uit te maken van het bestek.

4 Welke componenten (detectoren, sensoren) dienen verplicht INCERT te zijn gecertificeerd rekening houdend met het feit dat sommige componenten afkomstig van andere toepassingen in het alarmsysteem kunnen worden opgenomen of samengevoegd?

In feite moet elke detector die de alarmsirenes (binnen- of buitensirene) inschakelt of een transmissie op afstand veroorzaakt door INCERT gecertificeerd zijn.

5 Dient een branddetectie-installatie door INCERT te worden gecertificeerd?

Neen, de INCERT certificatie betreft slechts de installaties die vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 10 april 1990

6 Wie bepaalt de risiconiveau van een installatie?

De risiconiveau wordt bepaald in functie van de conclusies van de risicoanalyse en de eventuele eisen van de voorschrijvers (verzekeringsonderneming, architect, studiebureau,…). Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de vereiste theoretische risiconiveau en het (de) effectieve risiconiveau(s).

7 Wat is voorzien voor bestaande installaties die werden uitgebreid?

Een INCERT gecertificeerde installateur mag een INCERT conformiteitsverklaring afleveren voor een bestaande installatie, die al dan niet het voorwerp van een uitbreiding heeft uitgemaakt, in zoverre de installatie aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Onderworpen werd aan een risicoanalyse.
  • Vervaardigd werd overeenkomstig de Technische Nota T015/2.
  • Uitsluitend samengesteld is uit INCERT gecertificeerd materiaal.

8 Door niet te voldoen aan één voorwaarde krijgt de installatie een minder gunstige risiconiveau? Op welk document kan dit worden vermeld?

De beveiligingsonderneming heeft er alle belang bij dit in de conformiteitsverklaring toe te lichten in het vakje voorzien voor de eventuele nota’s en/of commentaren.

9 Mag een INCERT gecertificeerde beveiligingsonderneming werkzaamheden uitvoeren op een oude niet INCERT gecertificeerde installatie?

De INCERT gecertificeerde beveiligingsonderneming mag natuurlijk onderhouds- en herstelwerkzaamheden uitvoeren op een niet INCERT gecertificeerde installatie maar mag slechts een INCERT conformiteitsverklaring afleveren indien de installatie aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Onderworpen werd aan een risicoanalyse.
  • Uitgevoerd werd overeenkomstig de Technische Nota T015/2.
  • Uitsluitend samengesteld is uit INCERT gecertificeerd materiaal.

10 Dient een beveiligingsonderneming die het ISO 9000 certificaat heeft bekomen, de INCERT procedure te volgen?

De beveiligingsonderneming die het ISO 9000 certificaat heeft bekomen mag worden vrijgesteld van de administratieve audit voorzover de voorschriften angegeven in de secties 2 en 3 van de Technische Nota T015-2 duidelijk geïdentificeerd en gedocumenteerd zijn, zowel wat het kwaliteitshandboek als de interne procedures en processen betreft. Bij de vrijstellingsaanvraag moet een kopie van het laatste auditverslag, een kopie van het kwaliteitshandboek en een attest van de auditor ISO 9000 worden gevoegd waaruit blijkt dat de INCERT voorschriften bij de ISO 9000 audit in aanmerking werden genomen.

11 Wie verzekert de promotie van het INCERT merk?

Het Comité van het merk INCERT heeft een werkgroep opgericht belast met het opstellen van een actieplan bestemd om het INCERT merk te promoten. Bijgevolg zullen marketingacties worden ondernomen bij studiebureaus, verzekeraars, enz. De leden van de beroepsverenigingen zullen over een document beschikken “Waarom INCERT kiezen” waardoor de beveiligingsondernemingen het INCERT merk bij hun klanten zullen kunnen promoten. Het ligt voor de hand dat beveiligingsondernemingen via hun bestekken en commerciële publicaties als eerste dit nieuw label moeten promoten. Maar de beroepsverenigingen, studiebureaus, verzekeringsondernemingen, enz. hebben eveneens een belangrijke rol te vervullen op dat vlak.

12 Waar zijn de technische documenten van INCERT beschikbaar?

De officiële documenten zijn bij het BEC beschikbaar:

BEC (Belgisch Elektrotechnisch Comité)
Diamant Building A. Reyerslaan, 80 1030 Brussel
Tel.: 02/706 85 70 Fax: 02/706 85 80
E-mail: centraloffice@ceb-bec.be
Web: http://www.ceb-bec.be 

13 Hoe dient de risicoanalyse te worden opgesteld?

De risicoanalyse vormt de kern van het certificatieproces. Ze dient rekening te houden met de desbetreffende punten vermeld in bijlage 1 van de Technische Nota T015/2.

14 Mag een INCERT gecertificeerde beveiligingsonderneming een deel van het werk aan een onderaannemer uitbesteden?

Een gecertificeerde beveiligingsonderneming mag beveiligingswerken waarvoor een getuigschrift moet worden afgeleverd, enkel uitbesteden aan een onderneming die zelf gecertificeerd is. De indienststelling van het systeem moet uitgevoerd worden door de hoofdbeveiligingsonderneming en niet door de onderaannemers. De plaatsing van de bekabeling voor het inbraakalarmsysteem mag in onderaanneming worden gegeven aan een onderneming die niet erkend is als beveiligingsonderneming door de FOD Binnenlandse Zaken of niet INCERT gecertificeerd is.

15 Mag een INCERT gecertificeerde beveiligingsonderneming materieel installeren dat niet door INCERT is gecertificeerd?

Neen, de INCERT gecertificeerde beveiligingsonderneming verbindt zich tot het installeren van INCERT gecertificeerd alarmmaterieel (of tijdens de overgangsperiode, MI-BZ erkend materieel). Een afwijking mag worden aangevraagd indien er geen passend INCERT gecertificeerd materieel voor de te realiseren toepassing bestaat.

Door deze website te gebruiken stemt u in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid.